• 3F6ACC89-F0DD-469E-828C-C93043AB5D4B
  • 2AA1416B-D1CE-4517-ADD2-CE46D61D5D61
  • 17BAC8BF-BA28-42B8-ABF5-0DC37D4D75F1
  • 962C7DBE-96C6-4F58-AED4-89F73928BE85
  • BED885FD-0AF6-4058-AD8A-774D08963574
  • 6D8C3926-8701-4D5D-BDEF-6B5EF3DA4EC6
  • 55DC4C7B-7D91-4407-B988-595A1CEB6E0A
  • 486DC4E7-EC07-47CF-A043-43BFB43D95CB
  • 95EDFEBE-867B-4D0F-9512-859962FAD769
1

🇰🇷24K金日常小香純銀項鍊(可碰水)

Regular price
NT$ 1,480.00
Sale price
NT$ 1,480.00
Regular price
NT$ 2,030.00
Worldwide shipping | Inaltha Jewelry
Worldwide shipping
Secure payments | Inaltha Jewelry
Secure payments
Authentic products | Inaltha Jewelry
Authentic products

444BBD4A-F4DB-49C9-8F55-CC1A4C0CEAEEF0D4E7FB-F590-4FCB-BB15-F7E7ACFAB8BDED7C1E69-B81E-456D-BE1F-A2623D83C89D9F0B92E6-2387-4FAE-A2B2-8B02FB32B02EDE438195-D7EA-46DB-BEA6-35CBD397190D13695E31-A5ED-451D-9C2C-A2EA112C50D4A6F105AD-7561-4A03-A263-BFED66FBF22247055522-AF91-4D6B-86EC-7D2F1EFC68E14AE8E542-9277-4934-915F-D27145C10154FBBFBFE5-6506-4466-A448-434E12482CDDE853ADD6-4A28-44F0-B8E3-8125BBA0369BF95290A8-31E2-4372-BB20-858762C7E9B2