• A74461C5-F0DF-46D0-B353-C4FDAC378B03
 • 762B55DD-5B63-4F34-B7A4-CD8AA6A3800B
 • FFE8AE6E-5383-480E-A69A-D72F8598FBDD
 • C7BE525D-3A9C-4291-89E0-E1C6E9315DD1
 • 5DD6C469-7CA4-4D31-A15C-982E5AA5C6CD
 • E9E34916-3B2F-46AA-9AC2-C4E8371161A1
 • D8B65CF8-48C1-41BA-8595-C8F54A86FA26
 • 209C8FC1-84CB-4891-AC70-69F10DC81C35
 • C21EB428-1675-4F94-9273-F2431AD3526E
 • E89AB374-A481-4265-9B93-29587CC9EAE6
 • C63F5508-A6F9-4584-AF1A-BB07474E50F8
 • 4571C6CF-B9E2-4E2D-8046-40E600030AC4
 • C45E43C9-E2F1-438C-97E3-35C4177D9B35
 • FE1E654D-C979-4212-898A-B727FF2B0648
 • A4CCA518-EAC7-49B3-9A86-9B5761EA628B
 • 496CD247-1033-47E2-99B6-6382BAA5BE15
 • C19A2C35-F6AF-47A8-9F07-E2EAD7070776
 • 35062A55-1754-4B61-A88A-2EF5CAC60AD4
 • 234E55F2-73CB-4051-AB83-B2BD2F96E374
 • 617CDEBA-5878-42F1-8D7E-FB89C46868B3
 • 139AF413-A9FD-4174-9ECD-A26A031B94C9
 • F2061CDF-A1E0-4D23-8F25-08ED5916C9A8
 • A593AD95-EAC0-48A6-8942-776CC5D715CE
 • 7135BD45-AFCB-4A68-B700-B5DBD09FCEE0
 • DCFC3B8F-BE90-4787-BED2-9D5EBD3106AA
 • F9464E91-B165-4654-8AC7-CA53BEED658D
 • AA032BA6-11F4-4087-BED7-CB3B825CBB0E
 • CD4DF055-929F-4170-AB4B-E954C843FCA6
 • A0F3E328-726F-4A3C-864D-12267B8962B8
 • 6345E991-17C3-43B2-8372-5B8B3D9FF825
 • 4B3C9C0D-87A8-44DC-82BD-3F3A0A2DC703
 • EDFE89C3-F6C7-4AD8-924E-49E4496F825E
 • 3C035CEF-0858-490E-A6C6-FC38B9C90811
 • 8E8604FC-4059-47B8-977B-D17AA46A144B
 • 5CAB1980-BB33-4676-9581-4C12B6939051
 • 4E9E1C43-36E4-407E-9148-708EDD817EF1
 • A2163815-1332-4607-83CA-91B6DAAFECC7
 • 177664CB-130E-4937-8F9F-10C2C8F44BC1
 • 9A4AE559-66B1-4F19-AD45-0228215942C4
 • 05E7416D-FA45-4380-8B3D-23642BD64717
 • 81368D97-F801-41E2-9ED2-75013984A92C
 • 7FBE58CE-0D60-4AE6-A4CF-0D2769D62FFB
 • EA8F2F97-97A2-4FF0-8423-4AD8648AD52D
 • C3B66C40-4C58-412E-BD0A-0D335BB1C5B3
 • F3923393-687E-4321-A048-CAEB9A676540
 • 8BA4E839-B4E6-49DB-A788-AEFA95983458
 • 5FF7D51F-2ED6-4519-BD4B-6DB38CE4ECEB
 • AEE46B2F-815E-4F65-934E-52C258134194
 • 3C1F64CE-2BBE-4C6E-A7B9-E4A0BADC571B
 • 3B745C66-05D4-4950-8A24-76B3F3EBCB45
 • F580EA19-CCEC-44D8-B833-9FF5011807D4
 • B676F85B-F2B1-4AF5-8CA3-D70C0F3E2080
 • 90DCF06C-9F12-4CF5-9D6F-FA76FCA7F66B
 • E3F11963-3FC5-45B9-BE6A-C3ED58110319
 • D4DC45E9-C753-472A-BCDB-A0107072E1B6
 • 28E8CB12-1B1C-4E91-B16F-E247FFB89A91
 • 659F9397-8C95-4404-98B1-90E48DADC040
 • EA273AC9-511C-4621-B799-113E2F68BA26
 • A10DA59A-178B-47D0-A510-9B1AE7C665A7
1

🇰🇷24K金白玉髓/黑瑪瑙純銀戒(可碰水)

Regular price
NT$ 1,060.00
Sale price
NT$ 1,060.00
Regular price
NT$ 1,450.00
Worldwide shipping | Inaltha Jewelry
Worldwide shipping
Secure payments | Inaltha Jewelry
Secure payments
Authentic products | Inaltha Jewelry
Authentic products

46BD88F5-73AB-462B-A52E-E63E4CA332B74EF34E71-B289-4337-A694-552DB29553B2CC23C439-FDD8-4987-B011-77AB388305B41F035121-405D-468A-8CD7-456F7B2B2ED0BDA132B4-5F36-4831-A4DF-31837840A1D15FFA2E4A-E5AD-40D4-8B0C-B9BDD1F6992428B96A4D-A44D-4FBD-B823-04549A30E9C65B65743C-EB25-4859-9679-BE4F6BCE6FD40C09B5E5-0402-4D11-9501-99A6F06E606300C86A07-1352-4F88-B0FC-ADC6CFA7774824228FD7-9B1F-483A-B0AF-FDBC7A806AC25D7A2967-8FB3-4E40-8395-0C62E326088C6B135019-4E32-4A2C-A04C-D3C8A63A0B93FE9E5254-2AEA-4A86-951F-747C319327FCCB910AE9-33DF-4D3C-9B88-C91B8313C2B7B16A0AA1-0B21-46BC-9411-05F5F77850E4C883B957-CD78-4FA9-B5C4-5341D9A8280DBEE6DEDF-E5FD-41C0-B66C-C2429461A61E480F5F13-BDBC-470E-9A84-0DE061FFAFCF0C53A553-4238-41B3-B3A2-004CA4157EB4E1C10670-5FF9-459A-A893-DC41294571C2D681EEC1-24A5-4CAA-90D2-130DC3F1F1277DD0D231-A4E2-4B56-9266-B9435C9A4F40E5FDF574-E221-437E-9121-8A730E300298E03890E1-9BB1-483E-80EB-5BF49656F78A3398C37A-CF5D-4351-AE52-ECC7144ADAABBDD9C701-A96D-411E-A919-55C0A40D2B3EC480AFCA-5B3B-42CF-9041-0C492E6D40E3BD759CC9-29FA-4D8A-A514-CFF207455E2C0171F6AB-3C1C-4E02-9686-B7348D6356F521CC951B-F92A-4E86-B630-944D3B6E71BBC71EB20E-C55B-45A9-8D07-5D90B55CAE500450ABEF-69E1-49CE-83E4-0CB85A634229BB474B20-1EEF-44E8-8337-8A7A1E4F947DCADDCDDC-6956-4E95-9E29-2A7EF94716BB0CDCD81C-E8AD-445B-BAB2-1B222775FCA748AF98C1-8EC5-4065-B116-6DF00C8C634FC3D41423-2D8A-4235-B7D1-538A60B6C1D4B61466FF-8E61-497F-83E6-6447B79AE0FBAC8A2B03-D410-4F9F-B5E9-822B97226BDEDA2A7B87-2FA5-4A2C-835C-FC54C8C3520C1C2CBA7F-05FE-434D-8CE3-785B89067D35869F0080-F9E3-43C6-A882-24E942C7ACF8F3F3EF4B-5B3B-4681-89C0-DD5531FBFEC7A7F6A51C-EC98-46E3-B7BE-FF16AAF7317A88DAAE93-C51E-4F14-8722-6CE17D0707CD4ADC196E-BF73-4788-9AAF-12DC0E93DDF97E447275-A481-4390-B773-829A40799C50ACAFD87A-B834-48D0-9C25-D0706AA10B21C0509899-332D-4D85-ABCB-FFD88F6479A2ED221513-D0AD-441A-A3A7-D8AE0BB15D5DA567CF01-2759-4002-B8AB-9F8B74741CD5A260227A-10FD-49BF-BCB2-05D4C255C207325F53D1-BF22-485B-9BD6-E6DE169ECA08ED81F56E-B4DB-49FA-9A26-33E2E1852A8F461BB35E-B3B7-47F6-805D-98FE49038CAB4674C311-75A5-424A-AB44-C8D2C414D33C3E9296A1-8D0B-47A7-BD98-89D9060F7CFA3609ADC4-5275-4781-B7CD-ADB98945AD0C